Home Inloggen Begin 2023 start onze top-opleiding tot coach! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

 

Algemene VoorwaardenDoor deel te nemen aan dit programma, ongeacht de vorm, geef je aan kennis te hebben genomen van onderstaande Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.

 

Beheer programma
Het programma en de website www.uitjehoofd-injelijf.nl wordt onderhouden door Leggeloo Consult, vestigingsadres Leghorn 1, 7944 AZ te Meppel. Kvk nummer 01139062. BTW nummer NL 1732.26.176.B01. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Frances van Dinther.

 

 

Gebruiker

Onder ‘gebruiker’ wordt verstaan: iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die de website van ‘Uit je hoofd, in je lijf’ bezoekt en na betaling, toegang heeft verkregen tot het beschermde materiaal. 

 

 

Programma

De trainingen van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ kunnen op diverse wijzen worden gevolgd: geheel digitaal via internet, in een groep via de Virtual Classroom, individueel met een coach of Incompany bij bedrijven, instellingen of derden. Elk programma wordt doorlopen door het volgen van de zes modules. De bevindingen en conclusies die de gebruiker tijdens het programma opdoet, zullen door de de gebruiker zelf schriftelijk worden vastgelegd dan wel op internet, dan wel in een speciaal voor dit traject opgesteld werkboek. De informatie op internet of in het werkboek is samengesteld door Leggeloo Consult en bestaat uit theorie en oefeningen. Bij de trainingen behoren ook audiofragmenten met oefeningen. Zowel de theorie, als ook de oefeningen en audio's zijn door Leggeloo Consult ontwikkeld en kunnen worden gedownload en gebruikt door de gebruiker.

 
 

Doelgroep

Het programma Aanpak van Stress is bedoeld om cliënten (gebruikers) die op enigerlei wijze stress ervaren, te helpen om anders met gedachten en gevoelens om te gaan. Met behulp van een gestructureerd aanbod van tekst, audio en coaching kan men werken aan meer balans tussen ‘denken en voelen’, tussen ‘hoofd en lijf’. Het programma leert de gebruiker om het lichaamsbewustzijn te vergroten en daarmee de eigen emoties te managen.


Het programma Aanpak van Stress is echter bedoeld voor gebruikers die mentaal en fysiek gezond zijn. Het programma is uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van behandeling van medische of mentale aandoeningen door erkende artsen, psychotherapeuten of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

De keuze om het programma te volgen, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij vragen of twijfel over je gezondheid of behandeling, adviseren wij je altijd contact op te nemen met je huisarts, specialist of andere behandelaar. 

  
 

Copyright
Alle informatie die behoort bij het programma (theorie, oefeningen en audio’s) kan worden verkregen cq gedownload vanuit de webwinkel. Deze informatie, welke alleen na betaling en met een inlogcode kan worden verkregen, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden! Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op onze website(s) strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud dient schriftelijk te worden gericht aan Leggeloo Consult. 

De trainingen van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ zijn geregistreerd in een i-Depot bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) te Den Haag. 

 
 

Privacy

Alle gegevens die wij van de gebruiker ontvangen worden met de grootste zorg en vertrouwelijk behandeld. De door de gebruiker ingevulde gegevens kunnen enkel door de geselecteerde coach worden ingezien nadat de gebruiker hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Ook de beheerder van de database kan de persoonsgegevens inzien teneinde eventuele problemen en/of calamiteiten die te maken hebben met het inloggen en activeren van de volgende module, op te lossen.  Voor meer informatie in het kader van de uitvoering van de Wet AVG, zie elders op deze website onder het kopje Privacy beleid.

 

Als een gebruiker zich bij de training aanmeldt, vragen wij deze persoon om zijn/haar gegevens die te maken hebben met het welbevinden (lichamelijk, geestelijk en energetisch) na afloop anoniem te verzamelen en te gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek naar de effectiviteit van het programma. Deze gegevens worden, mits de gebruiker hiervoor zijn toestemmimg heeft gegeven, anoniem opgeslagen in een database en met behulp hiervan zijn wij in staat om onze training in de toekomst nog beter op onze gebruikers af te stemmen.

Het team van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’ zal uitdrukkelijk geen informatie verschaffen aan derden, zoals naam, email-adres, telefoonnummer, etc.

 

Na het verstrijken van de gebruiksduur van de training (zie onder), zullen de opgegevens persoonsgegevens voor een periode van 5 jaar opgeslagen blijven in de database. Dit betekent dat de gebruiker na afloop van de training een nieuwe training kan opstarten, zonder dat hij zijn persoonsgegevens weer opnieuw moet invoeren.

 

De gebruiker kan er echter voor kiezen om zijn persoonsgegevens zelf te verwijderen uit het systeem. Dit doet hij door naar de volgende pagina te gaan: www.uitjehoofd-injelijf.nl/mijn-profiel/uitschrijven/ en te klikken op Account Verwijderen. 

Let wel, zowel de persoonsgegevens alsmede de training zijn dan permanent verwijderd uit de database en niet meer terug te halen. Bij een eventueel nieuwe training, moet de gebruiker zich opnieuw aanmelden door het invoeren van alle persoonsgegevens en het aanschaffen van een nieuwe inlogcode.

 
 

Duur digitale training

De digitale training kent een gebruiksduur van twaalf maanden. Het programma is in een rustig tempo en zonder onderbreking binnen drie tot vier maanden eenvoudig te doorlopen. Er kan echter altijd sprake zijn van onvoorziene omstandigheden in de privésfeer van een gebruiker, vandaar dat de toegang tot de training is verruimd tot twaalf maanden.

Na afloop van twaalf maanden wordt de toegang tot de training afgesloten. Tijdens de training en binnen deze twaalf maanden, is er de mogelijkheid om de oefeningen en theorie te printen.

 

 

Restitutie groepstraining

De online training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen volgt volledige restitutie van de trainingskosten. 

Bij annulering van de gehele training door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade volgend uit het niet doorgaan van de training.

Wanneer de cliënt gedurende de training een of meerdere keren niet deel kan of wil nemen aan de Virtual Classroom, dan wordt geen restitutie verleend. 

Als de trainer ziek is, door overmacht niet aanwezig kan zijn of wanneer de techniek onverhoopt in gebreke blijft, dan zal de trainer een vervanger of een vervangende datum aanbieden. Ook in deze gevallen wordt geen restitutie verleend.

  

 

Annulering na aanmelding groepstraining

Wanneer een cliënt zich heeft aangemeld voor een een groepstraining en deze heeft betaald, geldt de volgende annuleringsregeling.

Bij annulering tot twee weken vóór aanvangsdatum van de training wordt 25% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot één week vóór aanvangsdatum van de training wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Binnen een week vóór aanvangsdatum is annulering niet meer mogelijk en ben je het totale bedrag verschuldigd. Men kan dan nog wel wel iemand anders aanmelden.

De digitale training kent echter geen restitutie.

 

Als je deelneemt aan een van de de trainingen van het platform ‘Uit je hoofd, in je lijf’, betekent dit automatisch dat je akkoord gaat met alle bovenstaande voorwaarden.