Home Inloggen Begin 2023 start onze top-opleiding tot coach! Uit Je Hoofd, In Je Lijf Hervind evenwicht tussen hoofd, lichaam en emoties

 

Ons Privacybeleid

 

 

Het platform Uit je Hoofd, in je Lijf en de aangesloten coaches hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het platform Uit je Hoofd, in je Lijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 •  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als online platform zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van onze deelnemers worden door het platform Uit je Hoofd, in je Lijf en de aangesloten coaches verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Het uitvoeren en doorlopen van een van de online trainingsprogramma's

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-       De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal het platform Uit je Hoofd, in je Lijf de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor en achternaam 
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • Geboortedatum
 • Emailadres 
 • Bedrijfsnaam of naam werkgever
 • Inhoudelijke gegevens als onderdeel/input van de training

Uw persoonsgegevens worden door het platform UJHIJL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de trainingsinhoudelijke gegevens bewaard (maximaal 12 maanden)
 • De persoonsgegevens worden gedurende een termijn van maximaal 5 jaar bewaard.
 • Indien wenselijk kunt u als deelnemer aan het programma uw eigen gegevens op ieder moment zelf permanent verwijderen uit de database.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       Het verzorgen van de (beveiliging) internetomgeving van het AVG-programma;

-       Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-       Het uitvoeren van het online programma (de geregistreerde coaches)

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Het platform Uit je Hoofd, in je Lijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-       Alle personen die namens het platform Uit je Hoofd, in je Lijf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-       Onze aangesloten coaches zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt uw gegevens permanent verwijderen door naar de volgende pagina te gaan www.uitjehoofd-injelijf.nl/mijn-profiel/uitschrijven/ 

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt zich hiertoe melden tot 

Frances van Dinther: 06 -1945 6543

 

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen, zie ook ons contact pagina.